حداقل یکی از فیلد های موبایل یا ایمیل ضروری میباشد